Regulament concurs „COPILĂRIE PE HÂRTIE”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului Facebook COPILĂRIE PE HÂRTIE este S.C. JUNIOR MED S.R.L., cu sediul social în Municipiul Iaşi, Jud. Iaşi, Şos. Păcurari, nr. 46, tr. 2, bl. 553, parter, Nr. Registrul Comerțului: J22/832/2013, CUI: 31613749.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.3. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului, pe website-ul https://www.juniorfamily.ro/.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile în cadrul website-ului https://www.juniorfamily.ro/.

1.5. Prin participarea la Concurs se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1. Concursul va avea loc în perioada 01.06.2021 (ora 18.00) – 15.06.2021 (ora 23.59), urmând a fi organizat și desfășurat în mediul online, pe paginile de Facebook ale clinicilor Junior&Family Dental Center:

 • Clinica Junior&Family Dental Center Iași Păcurari:

https://www.facebook.com/juniorfamily.pacurari

 • Clinica Junior&Family Dental Center Iași Sf. Lazăr:

https://www.facebook.com/juniorfamily.sflazar

 • Clinica Junior&Family Dental Center București:

https://www.facebook.com/juniorfamily.bucuresti

 • Clinica Junior&Family Dental Center Timișoara:

https://www.facebook.com/juniorfamily.timisoara

Orice participant care încearcă să se înscrie după data și ora menționate nu va fi luat în considerare.

2.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Concursului, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe paginile de Facebook ale clinicilor Junior&Family Dental Center, pe site-ul https://www.juniorfamily.ro/, precum și prin actualizarea prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

3.1 Descrierea participanților

3.1.1. Având în vedere că prezentul Concurs este destinat copiilor din mai multe categorii de vârstă, în considerarea faptului că pentru copiii cu vâsta cuprinsă între 0-16 ani aceștia nu se pot înscrie în nume propriu, astfel înscrierea în concurs se realizează exclusiv de către părinții/tutorii legali ai acestora.

3.1.2. Copiii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani se pot înscrie în nume propriu la concurs.

3.1.3. Astfel, la Concurs pot să participe toate persoanele menționate la 3.1.1. și 3.1.2 (denumite colectiv în cadrul prezentului Regulament “Participanţii” şi în mod individual „Participantul”) dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au un user valid de Facebook;

b) la concurs poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în România;

c) deţin un document de identitate valabil care va fi prezentat în scopul identificării, validării şi înmânării Premiului;

d) Participarea este eligibilă urmând pașii de mai jos:

– Înscrierea unui participant la concurs se va face doar pe una dintre paginile pe care este derulat concursul;

– Participanții au adăugat în secțiunea de comentarii postării dedicate concursului un desen;

– desenul trebuie să respecte tema concursului: „Familia mea”;

– autorul desenului trebuie să se încadreze în categoria de vârstă stabilită de Organizator: până la 18 ani;

Desenul/fotografia trebuie să respecte tematica decisă de Organizator și să:

 • NU conțină injurii;
 • NU conțină sau să sugereze orice formă de violență sau să conțină orice scene în care se produce sau se sugerează durere cuiva sau scene de cruzime;
 • NU prezinte sau să sugereze consum de droguri și/sau alcool și/sau țigări și/sau a altor substanțe interzise conform reglementărilor legale în vigoare;
 • NU promoveze sau să sugereze rasismul și/sau discriminarea de orice fel;
 • NU aibă caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
 • NU poată aduce prejudicii vreunei persoane;
 • NU conțină drepturi ale unor terțe părți;
 • NU contina publicitate sau materiale promoționale ale unor terte părți;
 • NU conțină mărci ale unor terțe părți;
 • NU contina materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimătoare, rasiste sau xenofobe.

e) acceptă condițiile prezentului regulament;

Nerespectarea acestor obligații atrage descalificarea de îndată a Participantului care afișează un astfel de comportament.

3.2. Un Participant poate participa la Concurs cu unul sau mai multe desene diferite. Desenul reprezintă orice redare grafică proprie a temei stabilite de Organizator.

3.3. Desenul/ele transmis/e trebuie să aparţină Participantului care îl/le publică (să fie realizat/e în totalitate de acesta şi acesta să fie autorul exclusiv al desenului). Această clauză se aplică și Participanților cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani care pot trimite singuri desenele pe care doresc să le înscrie în concurs.

Pentru categoriile de vârstă 0-16 ani, autorii desenelor trebuie să fie copiii pentru care părinții/reprezentanții legali le înscriu în concurs, în condițiile prezentului Regulament.

3.4. Participarea la concurs este gratuită.

3.5. a) La concurs pot participa și minorii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, iar în cazul în care unul este declarat câștigător, Participantul va transmite acordul privind prelucrarea prealabilă a datelor cu caracter personal ale minorului, precum și în ceea ce privește preluarea premiului, confirmate și contrasemnate și de către părintele/tutorele legal al câștigătorului.

b) În cazul câștigătorilor, fiind minori, părintele/tutorele legal va trebui să semneze un consimțământ de prelucrare a datelor minorului, transmițând și un document doveditor (certificat de naștere/ act de identitate în cazul celor de peste 14 ani) privind prezența minorului, prin email la adresa: pacurari@juniorfamily.ro.

3.6. Nu pot participa la acest concurs personalul medical și non-medical al clinicilor JUNIOR MED S.R.L., soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale personalului anterior menționat.

3.7. Câștigătorul, minor fiind, va trebui să se prezinte pentru ridicarea premiului împreună cu un reprezentant legal sau aparținător.

3.8. În cazul în care câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, iar Organizatorul are la cunoștință acest fapt, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de participarea persoanei respective la acest concurs.

3.9. Prin înscrierea la Concurs se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CONCURS

4.1. Pe paginile de Facebook ale clinicilor Junior&Family Dental Center este organizat concursul intitulat „COPILĂRIE PE HÂRTIE”, prin realizarea unei postări dedicate, participarea constând în adăugarea unuia sau a mai multor comentarii în care participanții trebuie să publice o fotografie cu un desen pe tema „Familia mea”.

4.2. Persoanele care vor participa la concurs vor fi denumite în continuare drept „Participanți”, iar acestea se vor înscrie în cadrul Concursului astfel: prin intermediul Facebook, participantul trebuie să adauge unul sau mai multe comentarii la postarea oficială ce anunță concursul pe paginile de Facebook ale clinicilor Junior&Family Dental Center (https://www.facebook.com/JuniorFamilyDentalCenter) în care trebuie să publice o fotografie cu un desen pe tema „Familia mea”.

4.3. Toate comentariile încărcate ca urmare a procedurii descrise la punctul 4.2 vor fi analizate de Organizator (definit în articolul 1.1). Comentariile validate de Organizator sunt eligibile pentru acordarea premiilor descrise la art. 5.1.

4.4. Doar participanții care îndeplinesc procedura descrisă la punctul 4.2. vor fi luați în considerare pentru premiile acestui concurs.

4.5. Participanții înscriși în Concurs declară și garantează că înțeleg și acceptă faptul că toate comentariile scrise la postarea de concurs trebuie să răspundă strict temei de concurs propuse, nu trebuie să fie obscene sau indecente (inclusiv și nelimitându-se la referiri la nuditate, pornografie sau vulgaritate), nu trebuie să fie contrare bunelor moravuri, nu trebuie să conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic, nu trebuie să conțină referiri la minori. Comentariile nu trebuie să conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viața privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, inclusiv ale minorilor (persoane cu vârsta sub 18 ani), firmelor sau entităților și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile. Organizatorul își rezerva dreptul de a modera și anula orice înscriere/participare la concurs asupra căreia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial, sau pe care acesta nu le consideră potrivite/decente.

4.6. Prin înscriere, participanții la concurs admit că au luat la cunoștință prevederile prezentului Regulament Oficial, de mecanica participării la concurs, au înțeles-o și acceptă faptul că toate comentariile înscrise în concurs vor fi făcute publice și vor apărea la comun alături de informațiile publice personale din cadrul platformei Facebook pe paginile de Facebook ale clinicilor Junior&Family Dental Center.

4.7. Numele câștigătorilor vor fi făcute publice pe paginile de Facebook ale clinicilor Junior&Family Dental Center până cel târziu la data de 18.06.2021.

4.8. Pentru fiecare accesare a platformei Facebook, utilizatorul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului de internet, indiferent de modalitatea de accesare sau de instrumentul prin intermediul căruia accesează Internetul.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CONCURS ȘI MODALITATEA DE SELECȚIE A CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. În cadrul Concursului se vor acorda 4 premii, câte unul pe fiecare dintre paginile de Facebook ale clinicilor Junior&Family Dental Center:

Fiecare dintre cele 4 premii constă în:

 • Pachet 4 cărți pentru copii Vasi Radulescu: „Oni și vulpea fermecată”, „Oni a devenit supererou”, „Oni și povestea magică de Crăciun” și „Aventurile pisicii Muna”;
 • Servicii stomatologice acordate în clinica Junior&Family Dental Center pe pagina căreia se face înscrierea la concurs: o consultație stomatologică + o fluorizare. Câștigătorul poate beneficia de serviciile stomatologice aferente premiului până la data de 15 septembrie 2021.

5.2. Premiile vor fi atribuite prin intermediul unei trageri la sorți efectuate cu ajutorul unei platforme alese de organizator până la data de 17.06.2021 dintre comentariile ce corespund cerințelor concursului, detaliate la art. 4.2. si 4.3. Organizatorul va selecta de asemenea 4 rezerve asociate premiilor, adică câte o rezervă pentru fiecare clinică.

5.3. Tragerile la sorți vor fi postate pe paginile de Facebook ale clinicilor Junior&Family Dental Center până la data de 18.06.2021. Câștigătorii vor rugați prin intermediul unui comentariu la comentariul câștigător să contacteze prin mesaj privat Junior&Family Dental Center pentru a stabili detaliile cu privire la intrarea în posesia premiilor.

5.4. Câștigătorii vor intra în posesia premiilor în clinica Junior&Family Dental Center (Clinica Iași – Păcurari, Clinica Iași – Sf. Lazăr, Clinica București, Clinica Timișoara) pe pagina de Facebook a căreia s-a făcut înscrierea în concurs. Data va fi stabilită anterior vizitei în clinică împreună cu Organizatorul.

5.5. La primirea premiului, aparținătorului/reprezentantului legal i se va solicita să semneze un proces-verbal de predare-primire.

5.6. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a pretinde schimbarea premiului cu alte bunuri și/sau servicii sau să solicite contravaloarea în bani a premiului câștigat.

Alte detalii referitoare la premiile acordate:

5.7. Dacă în timpul concursului nu se înscrie niciun participant ori se înscriu mai puțini participanți decât numărul premiilor, atunci premiile concursului rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

5.8. Premiile se acordă și se pun în posesie doar în cadrul acestui concurs, doar pe teritoriul României, în clinicile Junior&Family Dental Center.

SECȚIUNEA 6. NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORULUI

6.1. Câștigătorii vor fi notificați printr-un comentariu la comentariul câștigător, pe pagina de Facebook pe care s-a făcut înscrierea în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la anunțarea lor pe pagina de Facebook a clinicii Junior&Family Dental Center pe care s-a înscris la concurs.

6.2. Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care:

 • Nu răspunde la notificare în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia și nici nu contactează Organizatorul în alt mod, caz în care se va apela la rezervă.
 • În situația în care câștigătorul desemnat nu își revendică premiul în termen de 20 zile lucrătoare de la data anunțării câștigătorului, acesta își pierde dreptul la a-l mai revendica.
 • În cazul în care aparținătorul/reprezentantul legal nu își dă acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor transmise prin intermediul procesului de predare-primire a premiului, acesta va fi invalidat si se va apela la rezervă.
 • Încalcă Termenii și/sau condițiile de participare.

6.3. Organizatorul își asumă responsabilitatea doar în ceea ce privește respectarea regulamentului și a procedurilor de concurs, precum și pentru acordarea premiului.

SECȚIUNEA 7. PRELUAREA PREMIULUI

7.1. Premiile vor fi ridicate din clinicile Organizatorului: Junior&Family Dental Center Iași Păcurari, Junior&Family Dental Center Iași Sf. Lazăr, Junior&Family Dental Center București sau Junior&Family Dental Center Timișoara. Câștigătorul sau reprezentantul legal se va prezenta în clinica Junior&Family pe pagina de Facebook a căreia s-a înscris la concurs în ziua convenită împreună cu Organizatorul.

SECȚIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE ȘI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Pentru acuratețea informațiilor si ulterioare verificări, toate comunicările ce se vor derula între Organizator și câștigători vor fi înregistrate și stocate.

8.2. În cazul în care procedurile de revendicare electronică decurg corespunzător, participantul poate fi considerat câștigător final și are dreptul să intre în posesia premiului.

8.3. În situațiile în care: a. câștigătorul furnizează la revendicare informații incomplete sau eronate; sau b. câștigătorul nu revendică premiul (răspuns la informarea făcută de Organizator și stabilire împreună cu acesta a detaliilor de intrare în posesia premiilor: ziua și clinica Junior&Family Dental Center din care se va ridica premiul) în termenul acordat; sau c. câștigătorul nu îndeplinește orice altă condiție impusă de prezentul Regulament Oficial, premiul acestuia va fi invalidat. În caz de invalidare, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premiul participantului desemnat ca rezervă. În cazul în care nici rezerva nu îndeplinește condițiile prezentului Regulament Oficial, premiul va rămâne la dispoziția Organizatorului.

8.4. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere și nu va fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de autor asupra imaginilor și/sau textelor încărcate de participanți în cadrul Concursului în conformitate cu mecanismul descris în prezentul Regulament Oficial. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de autor asupra imaginilor nu va influența acordarea premiului de către Organizator Participantului declarat câștigător în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.5. Prin participarea la Concurs, Participanții și, după caz, părintele/tutorele legal, sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragând răspunderea personală a participanților.

8.6. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

– Înregistrările/comentariile pe altă pagină decât paginile de Facebook ale clinicilor Junior&Family Dental Center disponibile la adresele:

– Înregistrările/comentariile la o altă postare decât cea care anunță concursul și mecanica lui;

– Înregistrările/comentariile trimise în afara perioadei concursului aşa cum aceasta este prevăzuta în prezentul Regulament;

– Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Facebook de pe care s-au înregistrat participanţii la concursul organizat pe Facebook;

– Blocarea contului de Facebook a participantului;

– Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, respectiv de curierat/servicii poştale;

– Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);

– Erori tehnice independente de voința Organizatorului și care se datorează furnizorilor de internet;

– Defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau ale platformei Facebook;

– Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale serviciului de internet de către furnizorii de internet sau blocarea accesului datorită aglomerării pe perioadele de trafic intens;

– Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participanți în legătură cu participarea lor la acest concurs;

– Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;

– Calitatea premiilor (vicii ascunse), inclusiv calitatea serviciilor oferite de operatorii de turism și/sau transport;

– Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului sau de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator.

SECȚIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul oficial al concursului, precum și eventualele sale acte adiționale modificatoare sunt disponibile gratuit oricarui solicitant pe întreaga durată a concursului pe site-ul Organizatorului: www.juniorfamily.ro.

9.2. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

9.3. Prin participarea la acest concurs, participanții declară că au luat la cunoștință, înțeleg, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament, pe care le acceptă ca atare.

9.4. Conform regulamentului Facebook, menționăm că acest concurs nu este în niciun fel sponsorizat, administrat sau asociat cu platforma Facebook. Prin înscriere la acest concurs, participanții confirmă că absolvă Facebook de responsabilitate și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare Facebook.

9.5. Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

9.6. Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

9.7. Eventualele contestații vor fi luate în considerare pe perioada concursului și până la data de 19.06.2021. Orice contestații făcute sau sosite după această dată nu vor fi luate în considerare. Contestațiile pot fi trimise în scris pe email la adresa pacurari@juniorfamily.ro.

SECȚIUNEA 10. DATE PERSONALE

10.1. Având în vedere că Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, prin participarea şi înscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca câștigătorii să pună la dispoziţia organizatorului date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail) pentru preluarea premiului, conform Regulamentului.

10.2. Participanţii declară că au cunoştinţă despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi îşi exprimă consimţământul în mod liber, expres şi neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile GDPR.

10.3. Participanţii îşi pot retrage oricând şi în mod gratuit consimţământul pentru prelucarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus, fără a afecta, însă, legalitatea activităţilor de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimţământului de prelucrare a datelor oferite pentru intrarea în posesia premiului, calitatea de câștigător încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la una dintre următoarele adrese de e-mail: pacurari@juniorfamily.ro pentru Clinica Junior&Family Dental Center Iași Păcurari, sflazar@juniorfamily.ro pentru Clinica Junior&Family Dental Center Iași Sf. Lazăr, bucuresti@juniorfamily.ro pentru Clinica Junior&Family Dental Center București, timisoara@juniorfamily.ro pentru Clinica Junior&Family Dental Center Timișoara.

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a căror apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invoca forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

Regulamentul Concursului „COPILĂRIE PE HÂRTIE” este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în cadrul website-ului https://www.juniorfamily.ro/.

Programare online

  Programează acum o consultație la Junior&Family Dental Center!