Regulament concurs „un zâmbet norocos”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului „UN ZÂMBET NOROCOS” este S.C. JUNIOR MED S.R.L., cu sediul social în Municipiul Iaşi, Jud. Iaşi, Şos. Păcurari, nr. 46, tr. 2, bl. 553, parter, Nr. Registrul Comerțului: J22/832/2013, CUI: 31613749.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.3. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului, în clinicile Junior&Family Dental Center și pe website-ul https://www.juniorfamily.ro/.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile în cadrul website-ului https://www.juniorfamily.ro/.

1.5. Prin participarea la Concurs se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 2. DESPRE CONCURSUL „UN ZÂMBET NOROCOS”

2.1. În cadrul acestui concurs, pacienții care vor vizita clinicile Junior&Family Dental Center în perioada 2 noiembrie – 15 decembrie 2020 pentru servicii stomatologice contra cost pot câștiga prin tragere la sorți un voucher în valoare de 1000 lei.

2.2. Înregistrarea în Concurs se face prin completarea talonului de înscriere disponibil la recepția clinicii, prin care Participantul furnizează Organizatorului următoarele date: nume și prenume Participant, nume și prenume reprezentant legal/aparținător pentru pacienții minori, nr. de telefon, adresă de e-mail, data vizitei, precum și acordul cu privire la Regulamentul Concursului.

2.3. Pacientul poate completa un talon de înscriere în Concurs în cadrul fiecărei vizite în care primește servicii stomatologice contra cost.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONCURSULUI

3.1. Concursul se desfășoară la nivel național în toate punctele de lucru ale S.C. JUNIOR MED S.R.L.: Clinicile Junior&Family Dental Center din Iași (Păcurari și Sf. Lazăr), București și Timișoara.

3.2. Concursul începe pe data de 2 noiembrie 2020, ora 08:00, și se va încheia în data de 15 decembrie, ora 20:00. Orice participant care încearcă să se înscrie după această dată nu va fi luat în considerare.

3.3. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Concursului, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe site-ul https://www.juniorfamily.ro/, precum și prin actualizarea prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică („Participant”) care are domiciliul în România sau în statele membre UE, care vizitează oricare dintre clinicile Junior&Family Dental Center pentru a primi  servicii stomatologice contra cost.

4.2. Nu pot participa la concurs personalul medical și non-medical al clinicilor Junior&Family Dental Center, rudele și afinii până la gradul II ai acestora.

4.3. În cazul în care câștigătorul este minor, acesta va trebui să se prezinte pentru ridicarea premiului împreună cu un reprezentant legal sau aparținător.

4.4. Prin înscrierea şi participarea la Concurs, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi utilizate de acesta pe o perioadă nedeterminată.

4.5. Prin înscrierea la Concurs se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

5.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs:

5.1.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus.

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 3.2. de mai sus.

5.2. Participanții vor intra în Concurs conform următoarei proceduri:

PASUL 1: Vizitează oricare clinică Junior&Family Dental Center pentru servicii stomatologice contra cost.

PASUL 2: Completează și introduce în urnă Talonul de înscriere în concurs, disponibil la Recepția clinicii, prin care furnizează următoarele date: nume și prenume participant, nume și prenume reprezentant legal/aparținător (pentru pacienții minori), nr. de telefon, adresă de e-mail, data vizitei, precum și acordul cu privire la Regulamentul Concursului. Pacientul poate completa un talon de înscriere în Concurs în cadrul fiecărei vizite în care primește servicii stomatologice contra cost, la solicitarea sa.

5.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula dreptul la concurs Participanților care nu respectă regulamentul prezentat.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. În cadrul Concursului va fi acordat ca premiu 1 (unul) voucher de consum în valoare de 1000 lei ce poate fi folosit în clinicile Junior&Family Dental Center din Iași, București sau Timișoara.

6.2. Câștigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiului.

6.3. Valabilitatea voucherului este până la data de 30.06.2021.

6.4. Voucherul este transmisibil, putând fi dăruit unei persoane dragi. În această situație va avea aceeași perioadă de valabilitate, adică până la data de 30.06.2021.

SECȚIUNEA 7. MODALITATEA DE SELECȚIE A CÂȘTIGĂTORULUI

7.1. Taloanele completate de participanți în clinicile Junior&Family Dental Center Iași Sf. Lazăr, Junior&Family Dental Center București și Junior&Family Dental Center Timișoara vor ajunge în Clinica Junior&Family Iași Păcurari în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de concurs, adică până la data de 18 decembrie 2020, prin intermediul serviciului de curierat specializat. Taloanele completate în toate clinicile Junior&Family Dental Center vor fi introduse în aceeași urnă și amestecate.

7.2. Câștigătorul va fi selectat prin tragere la sorți în data de 18 decembrie 2020. Tragerea la sorți va fi transmisă LIVE pe Facebook pe pagina Junior&Family Dental Center.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORULUI

8.1. Câștigătorul va fi notificat prin email și/sau prin apel telefonic în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la anunțarea sa pe pagina de Facebook Junior&Family Dental Center.

8.2. Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care:

(1) Nu răspunde la notificare în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia și nici nu contactează Organizatorul în alt mod.

(2) Încalcă Termenii și/sau condițiile de participare.

8.3. Organizatorul își asumă responsabilitatea doar în ceea ce privește respectarea regulamentului și a procedurilor de concurs, precum și pentru acordarea premiului.

SECȚIUNEA 9. PRELUAREA PREMIULUI

9.1. Premiul va fi ridicat din clinica Organizatorului în care s-a făcut înscrierea la concurs: Junior&Family Dental Center Iași Păcurari, Junior&Family Dental Center Iași Sf. Lazăr, Junior&Family Dental Center București sau Junior&Family Dental Center Timișoara. Câștigătorul sau reprezentantul legal/aparținătorul câștigătorului minor va trebui să se prezinte în clinica Junior&Family Dental Center în care s-a făcut înscrierea la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data când a fost notificat cu privire la câștigarea concursului cu Cartea de Identitate, Buletinul de Identitate sau Pașaportul. În caz contrar, va pierde dreptul de a primi premiul, care va ramâne la Organizator, urmând a se face o noua extragere.

SECȚIUNEA 10. DATE PERSONALE

10.1. Având în vedere că Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, prin participarea şi înscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participanţii să pună la dispoziţia organizatorului date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail), conform Regulamentului şi Talonului de înscriere.

10.2. Participanţii declară că au cunoştinţă despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi îşi exprimă consimţământul în mod liber, expres şi neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile GDPR.

10.3. Participanţii îşi pot retrage oricând şi în mod gratuit consimţământul pentru prelucarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus, fără a afecta, însă, legalitatea activităţilor de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimţământului de prelucrare a datelor oferite pentru înscrierea la concurs, calitatea dumneavoastră de participant încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail a clinicii în care ați completat talonul de înscriere la concurs, după cum urmază: pacurari@juniorfamily.ro pentru Clinica Junior&Family Dental Center Iași Păcurari, sflazar@juniorfamily.ro pentru Clinica Junior&Family Dental Center Iași Sf. Lazăr, bucuresti@juniorfamily.ro pentru Clinica Junior&Family Dental Center București, timisoara@juniorfamily.ro pentru Clinica Junior&Family Dental Center Timișoara.

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a căror apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invoca forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

Regulamentul Concursului „UN ZÂMBET NOROCOS” este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în cadrul website-ului https://www.juniorfamily.ro/ și în clinicile Junior&Family Dental Center.

 

Programare online

    Programează acum o consultație la Junior&Family Dental Center!